KVKK Kapsamında“Bilgi Al”

Formu Aydınlatma Bildirimi

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Sanovis Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Tic. ve San Ltd. ŞTİ. (“Şirket”)

Adresi: Suadiye mah.Küçükağa sok.Naimbey apt.No:2/6 Kadıköy İSTANBUL

Mersis No: 761.048.833500016

Telefon: 0216 467 02 02

KEP Adresi: sanovissaglik@hs01.kep.tr

E-posta:  info@sanovis.com.tr

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, hukuken kabul edilebilir yollardan edindiği kişisel verilerinizi, yasalara uygun şekilde toplamakta, işlemekte, gizlilikle ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza etmektedir.

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

“Bilgi Al” formunu doldurmanız suretiyle Şirketimiz tarafından kişisel veri olarak adınız-soyadınız (kimlik verisi), adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız (iletişim verisi) elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi; sizlerden gelen bilgi taleplerinin yanıtlanabilmesi, sizlerle gerekli iletişimin kurulabilmesi, şirketimizin pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, www.sanovis.com.tr, polytechturkey.com adresli internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız ve reklam verdiğimiz internet arama motorları üzerinden çevrimiçi doldurulan iletişim formları aracılığı ile toplanmaktadır

.Kişisel Verilerinizi Toplarken ve İşlerken Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “ilgili kişiden açık rıza alınmasını” gerektirecek bir işleme faaliyetimizin olması halinde, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.Bunun dışında, kişisel verileriniz Kanun’un;5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, sizlerden gelen bilgi taleplerinin yanıtlanabilmesi, sizlerle gerekli iletişimin kurulabilmesi için sağlık meslek mensubu olan iş ortaklarımıza, sosyal medya hesaplarımızı, internet sitelerimizi vs. medya iletişimini yöneten reklam, iletişim, dijital ajanslarına aktarılacaktır.Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler, kamu düzenine karşı taşıdığımız yükümlülükler ile yasal ve resmi taleplerin ifası için gerekli oldukça yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Sanovis Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Tic. ve San Ltd. Şti.


WordPress Video Lightbox Plugin